Exhibitions


Visual Art Woman

mezinárodní výstava 14. - 28.12.2023

Art Nou Millenni Gallery, Barcelona

Visual Art Woman

international exhibition 14. - 28.12.2023

Art Nou Millenni Gallery, Barcelonavow01    vow02Holiday

Kavárna - galerie Bar/ák, Za Poříčskou bránou 7, Praha

Holiday

Cafe - gallery Bar/ák, Za Poříčskou bránou 7, Pragueholiday01    holiday02Art Inflació

mezinárodní výstava 29.11. - 14.12.2022

Art Nou Millenni Gallery, Barcelona

Art Inflació

international exhibition 29.11. - 14.12.2022

Art Nou Millenni Gallery, Barcelonaartinflacio01    artinflacio02Odlesky

Odlesky zlaté barvy jsou pojítkem abstraktních obrazů malované akrylem a figurální akvarelovou malbou. Inspirací pro tuto sérii obrazů mi byly odlesky slunce na různých předmětech a materiálech.

Kavárna Soukenda-FofrKafe, Soukenická 15, Praha 1

Reflections

Golden reflections are a link between abstract paintings painted with acrylic and figurative watercolor painting. The inspiration for this series of paintings was the reflections of the sun on various objects and materials.

Cafe Soukenda-FofrKafe, Soukenická 15, Prague 1reflections01    reflections02Můj svět

Výstava „Můj svět“ je průřez několika let mého života a proto jsou zde k vidění díla malovaná několika technikami. Tímto různorodým výběrem bych chtěla ukázat, jak se člověk mění a vyvíjí. V každém obraze je ukryt určitý příběh a emoce.

Kavárna Jednička, Tomášská 8, Praha 1

My World

The exhibition "My World" is a cross-section of several years of my life and therefore there are works painted by various techniques. With this diverse selection, I would like to show how one changes and evolves. There is a story and emotions hidden in each painting.

Cafe Jednička, Tomášská 8, Prague 1my-world01    my-world02Projekt Artvarium v Pasáži českého designu

V prosklených výlohách v centru Prahy v pasáži ČNB je představeno umění různých umělců.
https://www.pasazdesignu.cz/vystavovatel/lucie-vackova/

Pasáž Designu, Na Příkopě, Nové Město Praha 1

Artvarium project in the Passage of Czech Design

The art of various artists is presented in the glass shop windows in the center of Prague in the CNB passage.
https://www.pasazdesignu.cz/vystavovatel/lucie-vackova/

Passage of Czech Design, Na Příkopě, New Town Prague 1vernissage201    vernissage202Síla v něžnosti

Lucie Vacková a Dagmar Felcmanová

Výstavu Lucie Vackové a Dagmar Felcmanové v Pražském Etalon Art Club charakterizovaly 3 koncepty. Zachycení okamžiků všedního dne, kolekce akvarelů a figurální tvorba Dagmar Felcmanové.

Zároveň byla tato výstava věnována ženám, jejím projevům ženskosti a stylu a zachycení obyčejných a všedních momentů a přitom výjimečných.

Etalon Art Club, Tomášská 22, Praha 1

Power in tenderness

Lucie Vacková and Dagmar Felcmanová

The exhibition by Lucie Vacková and Dagmar Felcmanová at the Prague Etalon Art Club was characterized by 3 concepts. Capturing moments of everyday life, a collection of watercolors and figural works by Dagmar Felcmanová.

At the same time, this exhibition was dedicated to women, her expressions of femininity and style, and the capture of ordinary and everyday moments and at the same time exceptional.

Etalon Art Club, Tomášská 22, Praha 1vernissage01    vernissage04

vernissage03    vernissage02Výstavy


2023 Visual Art Women, skupinová mezinárodní výstava obrazů, Art Nou Millenni Gallery, Barcelona
2023 Výstava obrazů v Galerii Zbraslav, Zbraslavský salon 2023
2023 Holiday, kavárna / galerie Bar/ak, Praha
Soutěž LightSpaceTime, kategorie 12. ročník Ženy tvoří umění - zvláštní uznání za obraz Labyrint duše
2022 Art Inflació, Art Nou Millenni Gallery, Barcelona
2022 Odlesky, kavárna Soukenda-FofrKafe, Praha
2022 1.aukční výtvarný a fotografický Salon Galerie Art Mozaika
Svatováclavská charitativní aukce obrazů v Galerii Vltavín pro Múzy dětem
2022 Můj Svět, kavárna Jednička, Praha
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2022
Projekt Artvarium v Pasáži českého designu
2021 Síla v něžnosti, Lucie Vacková a Dagmar Felcmanová, Etalon Art Club, Praha
2021 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2021
2021 Soutěž LightSpaceTime, kategorie "Zvířata" - Čestné uznání za obraz Kočka
2019 Podoby ráje - výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově
Výstava obrazů v Galerii Špejchar v Chomutově, Středočeské sdružení výtvarníků
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2019
Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2019
2018 Mozaika - Výstava obrazů v Malé galerii v Doksech
Výstava obrazů v Rabasově galerii v Rakovníku, Středočeské sdružení výtvarníků
2017 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2017
Výstava obrazů v Galerii 9 v Praze
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2017
2013 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2013
2012 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
2011 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů v galerii Templ v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Domě kultury v Mladé Boleslavi, Malíři malují Mladou Boleslav
Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2011
2010 Obraz v dražbě pro azylový dům v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Sboru českých bratří, Salon mladoboleslavských výtvarníků 2010
2007 Výstava TUL v Severočeském muzeu v Liberci (výstava interiérové textilie)
Výstava v galerii N v Jablonci nad Nisou (výstava interiérové textilie)Exhibitions


2023 Visual Art Women, international group exhibition, Art Nou Millenni Gallery, Barcelona
2023 Exhibition of paintings at the Gallery in Zbraslav, Zbraslavský salon 2023
2023 Holiday, Cafe / Gallery Bar/ak, Prague
Art Exhibition LightSpaceTime, category 12th All women art exhibition - Special recognition for the painting Labyrinth of the soul
2022 Art Inflació, Art Nou Millenni Gallery, Barcelona
2022 Reflections, Cafe Soukenda-FofrKafe, Prague
2022 1st auction art and photography Salon Art Mozaika Gallery
St. Wenceslas charity auction of paintings in the Vltavín Gallery for Children's Muses
2022 My World, Cafe Jednička, Prague
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2022
Artvarium project in the Passage of Czech Design
2021 Power in tenderness, Lucie Vacková and Dagmar Felcmanová, Etalon Art Club, Prague
2021 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2021
2021 Art Exhibition LightSpaceTime, category "Animals" - Special Recognition for the painting A Cat
2019 Forms of Paradise - Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov
Exhibition of paintings at the Gallery Špejchar in Chomutov
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2019
Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2019
2018 Mosaic - Exhibition of paintings at the Gallery in Doksy
Exhibition of paintings at the Rabas Gallery in Rakovník
2017 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2017
Exhibition of paintings at the Gallery 9 in Prague
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2017
2013 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2013
2012 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
2011 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in the gallery Temple in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Mlada Boleslav, Painters paint Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2011
2010 Painting at auction for shelter in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in Sbor českých bratří, Salon artists Mlada Boleslav 2010
2007 TUL Exhibition in Severočeske muzeum in Liberec (interior textiles exhibition)
Exhibition at Gallery N, Jablonec nad Nisou (interior textiles exhibition)exhibitions01

exhibitions02


Čestné uznání


2023 Soutěž LightSpaceTime, kategorie 12. ročník Ženy tvoří umění - zvláštní uznání za obraz Labyrint dušeSpecial Recognition


2023 Art Exhibition LightSpaceTime, category 12th All women art exhibition - Special recognition for the painting Labyrinth of the soulcertifikat2
Čestné uznání


2021 Soutěž LightSpaceTime, kategorie "Zvířata" - Čestné uznání za obraz KočkaSpecial Recognition


2021 Art Exhibition LightSpaceTime, category "Animals" - Special Recognition for the painting A Catcertifikat
exhibitions03

exhibitions04

exhibitions05